Algemene voorwaarden – Samenvatting

 

Correspondentie en bestellingen: Correspondentie en bestellingen per E-mail worden als schriftelijk beschouwd. 

Aanbiedingen: Alle door ons gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Afkoelingsperiode: Na ontvangst van het product, heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren, mits in de originele staat. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. 

Levering: Levering geschiedt franco bij afname vanaf €100. De afnemer is verplicht de zending direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen van en/of gebreken aan de inhoud dienen direct en wel binnen 2 werkdagen, per e-mail of telefonisch doorgegeven te worden aan de aanbieder. 

Eigendomsvoorbehoud: Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van leverancier tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 

Levertijd: Leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Prijzen en betalingen. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld. Betalingen dienen vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Nadat het bedrag op de rekening van Corvino Wijnbeleving is bijgeschreven en in goede orde is ontvangen, zal tot uitlevering van de goederen worden overgegaan. De goederen worden binnen 2 tot 5 werkdagen door de afnemer ontvangen.

Overmacht: Indien leverancier door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

Aansprakelijkheid: vrijwaring Corvino Wijnbeleving is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Corvino Wijnbeleving van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd. 

Corvino Wijnbeleving is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook. 

Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 BW ev. zal Corvino Wijnbeleving de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Corvino Wijnbeleving als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW. 

Corvino Wijnbeleving is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld. 

Corvino Wijnbeleving is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst. 

Corvino Wijnbeleving is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datum gerelateerde storing, noch voor zover deze zich voordoet bij door Corvino Wijnbeleving, of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voor zover deze zich na levering door Corvino Wijnbeleving bij Koper of derden zou voordoen. 

De door Corvino Wijnbeleving te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door Corvino Wijnbeleving te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door Corvino Wijnbeleving te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door Corvino Wijnbeleving te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schade toebrengend feit. 

De door Corvino Wijnbeleving te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schade toebrengend feit van de verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen. 

Corvino Wijnbeleving is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door Corvino Wijnbeleving geleverde goederen, daaronder mede begrepen: 

  • aanspraken van derden, werknemers van Koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Corvino Wijnbeleving die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; 
  • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Corvino Wijnbeleving geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.  

Koper vrijwaart Corvino Wijnbeleving voor vorenbedoelde schade. 

Indien en voor zover Corvino Wijnbeleving aansprakelijk zou zijn ter zake van de uitvoering van overeenkomsten en leveringen, heeft Corvino Wijnbeleving het recht te hare keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of de Koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren. 

Algemene voorwaarden 

Op de met ons aangegane overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op uw verzoek kosteloos worden toegezonden en die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64221067. 

Corvino Wijnbeleving
Brink 41 A | 3861VA Nijkerk
Telefoon: 0620428903
Email: info@corvinowijnbeleving.nl
KVK 64221067
BTW NL001212868B59